AFSPRAAK MAKEN

huidkliniek

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MOYS Huidkliniek

 1. Algemeen over algemene voorwaarden
  • In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan “MOYS Huidkliniek” gevestigd op:

Zwerfkei 5

6581 HN

Malden

De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” ook verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Overeenkomst(en)

2.1 De overeenkomst(en) tussen de huidtherapeut en de cliënt omvangt de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en onrealistisch verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 1. Toestemming overeenkomst

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk toestemming aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt een bevestiging van schriftelijke toestemming verlangen.

3.3 De toestemming van de cliënt omvangt tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. Verder is de huidtherapeu niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van bewuste roekeloosheid of opzet van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert of intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

 1. Op de hoogte houden van informatie

4.1 De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst en behandelingen noodzakelijk is.

 1. Zorgverzekering en tarieven

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 1. Betaling(en)

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling. De betaling wordt verricht binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeut. Ook wordt de betaling verricht onder vermelding van het factuurnummer.

6.2 De cliënt blijft te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is alsdan ook bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

 1. Annulering afspraken

7.1 Als de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk achtenveertig (48) uur van tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2 Wanneer een cliënt de afspraak te laat óf niet afzegt, dan zal MOYS Huidkliniek het tarief voor afspraken korter dan 30 min €32,- in rekening brengen en langer dan 30 min €62,- in rekening brengen. Als het gaat om een controle-, service- of intakegesprek geldt een minimale bijdrage van €16,-.

7.3 Annulering van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per email. Nadat de annulering telefonisch of per email wordt ontvangen, registreert de huidtherapeut de annulering.

 1. Aansprakelijkheid

8.1 Wanneer zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover de huidtherapeut.

 1. Ontevredenheid en klachten

9.1 Wanneer er sprake is van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt zetten zich vervolgens beiden in om ter zake en tot een oplossing te komen.

9.2 Als een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich nog wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.

9.3 Als de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerstelijns website: www.paramedisch.org.

 1. Nietigheid

10.1 In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 1. Toepasselijk Nederlands recht

11.1 De gesloten overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Wijziging(en)

12.1 De huidtherapeut behoudt zich van het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijziging(en) worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden in werking één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking (indien niet in de bekendmaking anders is vermeld). De cliënt wordt geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd, wanneer de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden.

Het vormt een grond tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst, indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging(en) van de voorwaarden.

Contactgegevens

Hoofdlocatie MOYS Huidkliniek

T.a.v. Directie MOYS Huidkliniek K. Hendriks

Zwerfkei 5

6581 HN Malden

Tel: 0623463888

www.moyshuidkliniek.com

info@moyshuidkliniek.com

×